Konferencija

Ištrauka iš LPF įstatų:

VI. konferencija

6.1.     Konferencija yra aukščiausias LPF organas, sprendžiantis svarbiausius LPF klausimus.
6.2.      Konferencijos funkcijos yra šios:
6.2.1.     reikalui esant, keičia LPF Įstatus;
6.2.2.     ketverių metų laikotarpiui renka Prezidentą, Viceprezidentą (us), Generalinį sekretorių, Vykdomojo komiteto narius, revizorių (Revizijos komisiją);
6.2.3.     turi teisę atleisti asmenis iš renkamų pareigų;
6.2.4.      išklauso ir tvirtina metines vykdomos veiklos ataskaitas;
6.2.5.     išklauso ir tvirtina finansinės veiklos ataskaitas už atitinkamą laikotarpį, prieš tai išklausius revizoriaus (Revizijos komisijos) pranešimą;
6.2.6.     tvirtina ateinančio laikotarpio biudžetą, sportinių ir kitų renginių kalendorinį planą;
6.2.7.     nustato LPF narių stojamojo įnašo, nario mokesčio dydį ir jų mokėjimo tvarką;
6.2.8.     priima sprendimą dėl LPF pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
6.2.9.     priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
6.2.10.   nustato sandorių, kuriuos LPF Generalinis sekretorius gali sudaryti tik turėdamas išankstinį Vykdomojo komiteto sutikimą, rūšis bei sumas;
6.2.11.   sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės norminiuose aktuose bei šiuose Įstatuose Konferencijos kompetencijai priskirtus klausimus.
6.3.         Konferencija neturi teisės pavesti kitiems LPF organams spręsti Konferencijos kompetencijai priklausančių klausimų.
6.4.         Konferencijos gali būti: eilinės, ataskaitinės-rinkiminės ir neeilinės. Eilines konferencijas Vykdomasis komitetas rengia kasmet ir ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos. Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos rengiamos kas ketveri metai po vasaros olimpinių žaidynių. Neeilinė Konferencija turi būti sušaukta, jei to reikalauja  ne mažiau kaip 1/3 LPF narių, Prezidento, Vykdomojo komiteto ar Revizoriaus (Revizijos komisijos) nutarimu arba šių įstatų IV str. 4.10 punkte nustatytais atvejais. Neeilinės konferencijos iniciatoriai LPF Prezidentui pateikia paraišką, kurioje nurodomos Konferencijos sušaukimo priežastys, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos. Jei darbotvarkėje siūlomi spręstini klausimai neišsprendžiami kitais būdais,  Prezidentas per 15 dienų nuo paraiškos pateikimo privalo sušaukti  Konferenciją.
6.5.         Konferencijos vietą ir laiką nustato Vykdomasis komitetas šių įstatų nustatyta tvarka.
6.6.          Apie LPF Konferencijos vietą, datą ir laiką bei darbotvarkę LPF narius raštu informuoja Generalinis sekretorius likus ne mažiau kaip 15 (penkiolika) dienų iki Konferencijos dienos. Generalinis sekretorius LPF nariams privalo pateikti visą su Konferencijos darbotvarke ir Konferencijoje numatomais priimti sprendimais susijusią medžiagą. Pranešimai LPF nariams pateikiami šių įstatų XIV str. 14.1 punkte nustatyta tvarka.
6.7.         Konferencija yra teisėta jei joje dalyvauja daugiau kaip ½ (pusė) LPF narių. LPF nariai, ketinantys dalyvauti Konferencijoje, turi pateikti jų paskyrimą ar išrinkimą patvirtinančius dokumentus. Sprendimai priimami paprasta konferencijoje dalyvaujančių narių balsų dauguma (remiantis LR Asociacijų įstatymo 8 str. 7 punkte nustatyta tvarka), išskyrus šių įstatų VI str. 6.2.1. ir 6.2.8., kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų daugumos.
6.8.         Renkant Prezidentą ir kitus renkamus narius rinkimų balsavimas yra slaptas, išskyrus atvejus, kai į Prezidento postą yra pasiūlytas tik vienas kandidatas. Šiuo atveju gali būti renkama atviru balsavimu, jeigu tam pritaria Konferencija.
6.9.         Kiekvienas LPF narys Konferencijoje turi vieną sprendžiamąjį balsą.
6.10.       Jei Konferencijoje nėra kvorumo, įstatuose numatyta tvarka, ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų ir ne vėliau kaip po 30 (trisdešimt) dienų turi būti sušaukta pakartotinė Konferencija, kuri turi teisę priimti nutarimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
6.11.        Konferencijoje dalyvaujantys nariai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai registravimo sąraše. Šį sąrašą pasirašo Konferencijos pirmininkas ir sekretorius.
6.12.       Konferencijos protokolą ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas pasirašo Konferencijos pirmininkas ir sekretorius.

Rėmėjai ir partneriai

primus logo rgb

 senukai logo 

spo logo
 
logo arena
 

 Mirtha logo 

Naujausi dokumentai

 

logof 

Pasaulio čempionatas 25 m baseine
2018 12 11-16 
Hangzhou (CHI)

LTU sportininkų startai/rezultatai
Varžybų rezultatai


Nordic plaukimo čempionatas
2018 12 7-9
Oulu (FIN)
LTU plaukikų startai
Rezultatai


LPF taurė
2018 12 19-21 d. Anykščiai
Nuostatai
English 
Kvietimas/Invitation

 

 

Bendraukime